MENU
Aula_close Layer 1

CTU

CTU er et af kommunens specialtilbud for børn med AKT-vanskeligheder.

Velkommen til AKT-tilbuddet CTU i Jammerbugt Kommune

AKT-tilbud i Jammerbugt Kommune er placeret på henholdsvis Aabybro og Fjerritslev Skole og er et specialundervisningstilbud for kommunens elever med udfordringer indenfor AKT-området. Undervisningens overordnede formål er med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser.

Målgruppe
AKT-afdelingen på Aabybro Skole hedder i daglig tale CTU, det står for Center for trivsel og udvikling. CTU er et specialundervisningstilbud for elever med adfærds-, kontakt og trivselsproblematikker; nogle af eleverne har en eller flere diagnoser eksempelvis ADHD, andre har ingen diagnose, men fælles for dem er, at de har udfordringer i forhold til koncentration, opmærksomhed, sansebearbejdning og at indgå i sociale fællesskaber. De fremstår ofte psykisk sårbare og kan udvise symptomer på psykisk belastning, hvilket kan vise sig ved uro, angst eller at de trækker sig fra sociale fællesskaber. Eleverne har alle komplekse problemstillinger og behov for en anerkendende, specialpædagogisk og helhedsorienteret tilgang, hvilket de mødes med i CTU-klasserne.
 

Organisering

AKT-tilbuddet CTU er placeret på Aabybro Skole og fordeler sig over to matrikler. På Kattedamsvej for 0. – 6. klasse samt Aaby Søndre Gade hvor 7.-10 klasse forefindes. Pt. har vi 32 elever i tilbuddet.

 CTU er organiseret i tre afdelinger; henholdsvis en indskolingsafdeling med elever fra 0.-3. klasse, en mellemtrinsafdeling med elever fra 4.-6. klasse og en udskolingsafdeling med elever fra 7.-10. klasse. For hver afdeling gælder det, at der igennem skoledagen er flere lærere/pædagoger på elevgruppen hele tiden, således at hver enkelt afdeling har mulighed for at dele eleverne på mindre hold. Hver afdeling har sin egen afdelingsleder som også er leder for det almene tilbud på tilsvarende klassetrin.

 For alle tre afdelinger gælder det, at der gives undervisning i hele fagrækken og i udskolingen stiles særligt imod at give eleverne de faglige forudsætninger for at kunne gå til afgangsprøve i alle fag, dog differentieret i forhold til den enkelte elev.

 Afdelingerne er indrettet så hver elev har sin egen arbejdsplads med mulighed for afskærmning, som tilgodeser den enkelte elevs behov for struktur. Her har eleven sine personlige ting og mulighed for at arbejde i ro. Hver afdeling har et fælles rum, hvor alle elever kan samles til fælles undervisning/aktiviteter og til spisning. Derudover har hver afdeling et antal grupperum, som bruges til holdundervisning.

 Eleverne holder ikke nødvendigvis pauser og frikvarterer sammen med skolens øvrige elever. De pauser, som den enkelte elev har brug for i løbet af dagen aftales og planlægges individuelt sammen med de lærere/pædagoger, der er omkring barnet. Pauserne struktureres, så der hele tiden er voksne omkring eleverne, og de aktiviteter, der foregår i pauserne, kan være udendørs leg og indendørs aktiviteter. Eleverne deltager i sociale arrangementer på skolen på lige fod med de øvrige elever, det være sig morgensang, skolens fødselsdag, idrætsdag mv. Eleverne fra CTU har altid deres kendte voksne med sig til disse særlige arrangementer.
 

SFO

Der er tilknyttet SFO til CTU-tilbuddet.  Den almene SFO arbejder ud fra samme tilgang og forståelse som skoledelen på Aabybro Skole. 

 Der er et tæt samarbejde mellem undervisningstilbuddet i CTU og SFO. Det betyder bl.a. at pædagogerne, som arbejder i SFO også er tilknyttet undervisningstilbuddet CTU, således at eleverne oplever kendte voksne gennem hele dagen.

SFO-delen i CTU laver alle aktiviteter sammen med den almene SFO. Der er mulighed for at CTU-eleverne kan trække sig til mere rolige omgivelser, hvis behovet opstår. En samkøring af de to SFO-tilbud giver en unik mulighed for, at CTU eleverne kan spejle sig i og deltage i de almene fællesskaber, hvilket giver dem en større arena for social udvikling.

 

Hverdagen i CTU

I CTU er hverdagen præget af struktur, forudsigelighed og genkendelighed. De møder hver dag få kendte voksne, og der arbejdes målrettet med at skabe et trygt og godt miljø, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet. Der stilles individuelle krav af både faglig, personlig og social karakter, og der veksles mellem individuelt arbejde og fælles i gruppen. Der arbejdes med læringsmål, tegn på læring og evaluering ud fra elevplanen, og der tages altid udgangspunkt i elevens kompetencer og ressourcer, og der arbejdes ud fra nærmeste udviklingszone.

Visuelle hjælpemidler i form af oversigt på tavle, piktogrammer, og 1:1 gennemgang anvendes efter behov i arbejdet i CTU. Ud over selve den faglige undervisning arbejdes der systematisk med træning i sociale fællesskaber for at understøtte eleven i at indgå i relation til både børn og voksne, og der er stort fokus på både den enkeltes og gruppens trivsel. Ligesom i almenskolen er målet, at alle skal blive så dygtige, de kan, og både den faglige undervisning og gode trivsel vægtes højt, da de i høj grad understøtter hinanden. Udover den faglige træning arbejdes der systematisk med udvikling af sociale kompetencer og træning af disse, og grundlaget for dette er udvikling af positive relationer både i forhold til de voksne og de andre elever. Der arbejdes derudover med udslusning til almenskolen i det omfang, det giver mening for den enkelte elev. Nogle af eleverne er derfor tilknyttet en klasse, hvor de har nogle af deres undervisningstimer. 

 

Pædagogik/læringsforståelse

Udgangspunktet for arbejdet er tilgangen, at ”børn gør det så godt, de kan”, og der er fokus på at se, hvad der ligger bag en given adfærd fremfor kun at se adfærden. Struktur og visualisering er vigtige redskaber for at skabe rammer, eleverne kan trives og lære i, og der anvendes piktogrammer, time-timer samt andre hjælpemidler for at støtte elevernes trivsel og læring bedst muligt. Anerkendelse, positive relationer og en ressourceorienteret tilgang er nøgleord i arbejdet i CTU, og der er fokus på elevens faglige, personlige og sociale udvikling, da alle tre er gensidigt afhængige af hinanden og går hånd i hånd for at styrke og fremme den enkelte elevs trivsel og læring. Arbejdet i CTU er derfor delt mellem disse tre, og der arbejdes målrettet med både den faglige, personlige og sociale udvikling, læring og trivsel. Vi lægger vægt på at møde eleven, hvor eleven er, samt at skabe tryghed, gode relationer og forudsigelighed i hverdagen. Målet med undervisningen er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har.

 

Samarbejde mellem skole og hjem

I CTU lægges der stor vægt på et tæt og udvidet samarbejde om eleven, da det er til gavn for eleven, at der er en fælles forståelse og et fælles afsæt mellem skole og hjem i mødet med eleven unge. Der lægges stor vægt på et højt informationsniveau, og det er vigtigt, at der altid søges en positiv, åben og konstruktiv dialog i det gensidige samarbejde, og dette er en forudsætning for, at der kan arbejdes med at understøtte eleven i en positiv udvikling både fagligt, socialt og personligt. Samarbejdet sker som en løbende proces, hvor der udover forældremøder og forældresamtaler også kan være kontakt dagligt/ugentligt ved aflevering og afhentning, telefonisk kontakt, skriftligt ved logbog/kontaktbog eller via sms.

 

Samarbejde med eksterne

I CTU afholdes der udover forældresamtaler også netværksmøder med deltagelse af forældre og eksterne samarbejdspartnere efter behov; dette kan være psykolog fra PPR, rådgiver, tale-høre konsulent, ergoterapeut, fysioterapeut eller andre relevante faggrupper, som kan belyse udfordringer og problematikker og give råd og vejledning til både personale i skolen, SFO og familien.