MENU
Aula_close Layer 1

Samlet vision

NY SKOLE  - NYE VEJE

Aabybro Skoles vision og udviklingsstrategi 2017-2020

Aabybro skole

På Aabybro Skole er vores vision for en endnu bedre skole i fremtiden kendetegnet ved, at:

Alle elever trives og lærer i en skoledag, som giver lyst til at lære i udfordrende læringsmiljøer 

Alle skolens team arbejder i professionelle læringsfællesskaber, hvor systematisk brug af data* og videndeling er grundlæggende for arbejdet med at understøtte elevernes læring og trivsel

Samarbejdet mellem skole og hjem er rammesat, så det understøtter elevernes trivsel og læring, dannelse og uddannelse

Være en åben skole, som danner eleverne til at agere og deltage i samfundet som demokratiske verdensborgere

Ledelsen sikrer omsætning af politiske mål og retningslinjer og sætter tydelig retning for skolens udvikling 

(*Med data menes såvel ”hårde” som ”bløde” data. Eksempelvis testresultater og daglige observationer)

MÅL 1:  Alle elever trives og lærer i en skoledag, som giver lyst til at lære i udfordrende læringsmiljøer

Begrundelse

For alle børn gælder det, at god social trivsel er en forudsætning for god faglig trivsel og læring og vice versa. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan eleverne dels udvikler sig socialt og indgår i gode relationer, og dels hvordan de trives godt, både når det gælder de faglige udfordringer, de fysiske rammer, den struktur og de forventninger, som eleverne møder på Aabybro Skole.

Intention og indsatser

På Aabybro Skole arbejder vi hver dag på at have glade børn, der trives. Vi arbejder med forskellige sociale og trivselsmæssige indsatser samt dygtiggør os indenfor relationelle kompetencer, da det er afgørende for at fremme en god trivsel.

I det kommende skoleår skal der fokuseres på arbejdet med mål for elevernes læring og med at skabe tydelige strukturer og forventninger i undervisningen.

Der vil ligeledes i de kommende år være et øget fokus på at arbejde med inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, hvilket vores nye skole også indbyder til.

Opfølgningspunkter

 • Eleverne trives og er glade for at gå i skole
 • Eleverne kender deres sociale og faglige læringsmål og får passende udfordringer i undervisningen
 • Elevernes hverdag er kendetegnet ved forudsigelighed, struktur og høje forventninger
 • Eleverne oplever inspirerende og udfordrende læringsmiljøer

 

MÅL 2:  Alle skolens team arbejder i professionelle læringsfællesskaber, hvor systematisk brug af data og videndeling er grundlæggende for arbejdet med at understøtte elevernes læring og trivsel

Begrundelse

Ingen kan løfte opgaven i folkeskolen alene. Derfor er teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber et naturligt omdrejningspunkt for det faglige arbejde på Aabybro Skole. I teamene skal der arbejdes med fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Teamenes arbejde som professionelle læringsfællesskaber skal i høj grad sætte fokus på, at der arbejdes med en stærk kobling mellem det vi ønsker, eleverne skal lære, de undervisningsforløb og læringsaktiviteter, vi gennemfører, samt den måde vi tilrettelægger skoledagen på.

Intentioner og indsatser

Der sættes fokus på teamsamarbejdets vigtige betydning for skolens hverdag og på, hvordan samarbejdet i professionelle læringsfællesskaber skal styrkes og udvikles. Det kræver dels at vi har tydelige rammer og høje forventninger til arbejdet i team, og dels at teamene er dygtige til i fællesskab at reflektere over og udvikle praksis, samt at teamene samler energien om at styrke det pædagogiske indhold, (og) elevernes trivsel og faglige udbytte af undervisningen.

Opfølgningspunkter

 • Der er tydelige rammer og høje fælles forventninger til teamsamarbejdet som et professionelt læringsfællesskab på hele skolen
 • Der arbejdes med fælles planlægning og systematisk brug af data, herunder observationer, prøver, test, daglige produktioner mv., med det formål at fremme elevernes læring og trivsel
 • Teamene evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen og gør aktivt brug af denne viden i tilrettelæggelsen af nye forløb
 • Teamet reflekterer kontinuerligt over egen praksis for at udvikle denne

 

MÅL 3:  Samarbejdet mellem skole og hjem er rammesat, så det understøtter elevernes trivsel og læring, dannelse og uddannelse

Begrundelse

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. I et godt skole-hjem-samarbejde bliver forældrene inddraget i skolen. Det er vigtigt, at forældrene, skolebestyrelsen, skolens medarbejdere og ledelse har klare forventninger til hinanden. Forældredeltagelse i skolens virke gør en forskel for klassen og for den enkelte elev. For at sikre den bedst mulige skolegang er det vigtigt, at vi samarbejder og sætter vores viden i spil på en konstruktiv måde.

Intention og indsatser

På Aabybro Skole skal der kontinuerligt være fokus på et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det betyder, at der skal være klare principper og retningslinjer for det gode samarbejde, således at der gensidigt kan være klare forventninger.

 Opfølgningspunkter

 • Der er klare retningslinjer for samarbejdet mellem skole og hjem hvad angår møder, arrangementer, kommunikation og kontaktlærerforhold
 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves som anerkendende, åben og respektfuld
 • Skolebestyrelse og ledelse understøtter kontinuerligt det gode samarbejde mellem skole og hjem

 

MÅL 4:  Aabybro Skole vil være en åben skole, som danner eleverne til at agere og deltage i samfundet som demokratiske verdensborgere

Begrundelse

Aabybro Skole skal være en åben skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, kulturskolen, erhvervsskolerne, idrætsforeningerne, virksomhederne, frivillige organisationer etc. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere, at de får et større kendskab til samfund og foreningsliv men også understøtter elevernes mulighed for deltagelse i et globaliseret samfund.

Intentioner og indsatser

I Jammerbugt Kommune har man fokus på ”Liv i by og skole” som et initiativ til at understøtte den åbne skole. Det er et politisk forankret tiltag, som har til hensigt at etablere et godt samarbejde mellem skole og lokalsamfund. Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft. Det skal også bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer. Samarbejdet skal planlægges så det understøtter Fælles Mål for fagene.

Udover arbejdet med ”Liv i by og skole” vil vi på Aabybro Skole arbejde for at etablere en række samarbejdsaftaler med aktører i lokalsamfundet, som har en interesse i at være ”med-uddannere” af eleverne på Aabybro Skole. I den sammenhæng vil Aabybro skole fortsat være meget opmærksomme på, hvordan det gode samarbejde med frivillige kan understøttes og udvikles.

Opfølgningspunkter

 • Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel med det særlige perspektiv at danne og uddanne eleverne til deltagelse i samfundet
 • Der skal etableres samarbejdsaftaler med det lokale samfund, således at disse kan understøtte nye lærings-, dannelses- og uddannelsesperspektiver
 • Et åbent skolesamarbejde kan give værdi til både den fagopdelte, den understøttende og tværfaglige undervisnin

 

MÅL 5:  Ledelsen sikrer omsætning af politiske mål og retningslinjer og sætter tydelig retning for skolens udvikling

Begrundelse

Skolens ledelse spiller i samarbejde med skolens bestyrelse en afgørende rolle i at sikre skolen en positiv, fremadrettet udvikling. Ledelsen skal hele tiden sætte fokus på at omsætte gældende politikker, lovgivning og strategier til en stærk faglig udvikling på Aabybro Skole. Derudover skal skolens ledelse have et stærkt fokus på at udvikle teamenes faglige praksis og have fokus på medarbejdernes trivsel.

Intension og indsatser

På Aabybro Skole arbejder ledelsen som et team, der har visioner for en god skole – visioner, der bliver sat i spil og arbejdet på at indfri. Ledelsen på Aabybro Skole arbejder for at understøtte skolens kerneopgave – at påvirke elevernes læring og trivsel konstruktivt. Ledelsen arbejder også for at give medarbejderne de bedst mulige betingelser for at udvikle sig i en organisatorisk kontekst, så vi får en skole, der er kendetegnet ved høj faglighed, trivsel, engagement og udvikling.

Ledelsen på Aabybro Skole har ansvaret for kontinuerligt at følge og implementere nye politiske mål, strategier samt gældende love og regelsæt.

Opfølgningspunkter

 • Ledelsen sikrer i samspil med skolebestyrelsen at gældende politikker, lovgivning og strategier omsættes og bringes i spil
 • Ledelsesteamet prioriterer som en hovedopgave at understøtte udviklingen og trivslen af medarbejderteamene
 • Ledelsen sikrer kvalitet i undervisningen gennem etablering af konkrete mål og høje forventninger