MENU
Aula_close Layer 1

Studerende hos os

Velkommen til dig, der skal være studerende på Aabybro skole.

Aabybro Skole er en nybygget folkeskole, som ligger i hjertet af Aabybro. Skolen har ca. 1100 elever, som er fordelt i tre afdelinger med hver sin tilhørende specialklasse indenfor elever med AKT-vanskeligheder.

Skolen er placeret i to bygninger; en på Kattedamsvej, hvor 0.-5. klasse har til huse, og en på Aaby Sdr. Gade, hvor 6.-10. klasse hører hjemme. Herudover har vi det røde hus på Kattedamsvej, hvor SFO'en har lokaler.

Skolen er fagligt orienteret og arbejder målrettet for, at eleverne skal blive så dygtige, de kan. Lærerne og pædagogerne er optagede af elevdeltagelse og fagligt engagement og har derfor fokus på udviklingen af fleksible og differentierede læringsaktiviteter. På skolen er der ligeledes fokus på elevernes trivsel. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever sig inkluderede både fysisk og psykisk.              

Særlige kendetegn ved Aabybro Skole, som understøtter faglighed og trivsel

  • På alle årgange er der hver dag et ”fagligt bånd”, hvor klassens lærere og pædagoger planlægger et fagligt fokus, som kan være fx læsestrategier, dialogisk læsning, udematematik, bevægelse etc.
  • Der er genindført ”Klassens tid” for at understrege det væsentlige i en god trivsel og gode sociale relationer.
  • Vi bruger dygtige pædagoger til kontinuerligt at understøtte den gode klassetrivsel ved at lave forløb for den enkelte elev/grupper/klasser.
  • Særligt fokus på læsning og matematik. Der er uddannet en række vejledere, som hver uge bruger meget tid på at understøtte såvel lærere som elever i dette.
  • Der er hver uge ”samling” i hver afdeling, hvor der er fokus på fælles beskeder, sang mv. for at understøtte en god kultur i vores hus.
  • Vi har en særlig indsats omkring ordblindhed, hvor vi er meget opmærksomme på at opdage ordblindhed eller stærke sproglige vanskeligheder i tide. Det har stor betydning for elevernes mulighed for deltagelse i undervisningen at de gives de rette elektroniske hjælpemidler og gode strategier for læring. 

Skolens opdeling

Aabybro Skole er en stor folkeskole og fungerer selvfølgelig både som én skole, men også som 4 forskellige afdelinger med forskellige fokusområder:

Indskoling

I indskolingen på Aabybro Skole er der fokus på at få en rigtig god skolestart. Alle børn skal gerne have en følelse af at høre til, have venner i klassen og på årgangen, have gode relationer til de voksne samt kunne bevæge sig trygt i skolens rammer. Der er ligeledes fokus på, at alle elever kommer godt i gang med at lære. Særligt er der fokus på, at børnene får godt fat i læsning og de grundlæggende faglige elementer i matematik og derfor bruges der ekstra ressourcer med det særlige fokus i indskolingen.

Mellemtrin

På mellemtrinnet er der fokus på fortsat udvikling af elevernes grundkompetencer, men også på ”at åbne verden” og udfordre dem mere. Mulighederne for at tage ud af huset og lave mere forskellige og mere komplekse læringsforløb er tilstede.

Udskoling

I udskolingen er fagligheden for alvor i højsædet. Når man starter i 7. klasse er det i nye klassekonstruktioner, for at understøtte elevernes fokus på, at få skabt gode læringsmiljøer, men også muligheden for nye relationer. I udskolingen fokuserer vi ligeledes meget på de kommende valg af forskellige ungdomsuddannelser, som har stor betydning for alle elever.

Specialklasserække med fokus på børn med AKT-vanskeligheder

I vores specialklasserække ”CTU” for børn med AKT-vanskeligheder har vi et særligt stærkt fokus på tydelighed indenfor alt, vi gør. Rammerne og organiseringen af undervisningen er alfa og omega for at eleverne her får en god hverdag, som de trives og lærer i. Vi har det mål i CTU, at alle elever skal have afgangsprøve efter 9. og 10. klasse – og det lykkes vi med.

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken

Skolelederen har det overordnede ansvar for praktikken på Aabybro Skole. Skolelederen har sammen med en praktikkoordinator ansvaret for praktikkens tilrettelæggelse. Praktikkoordinatoren har den daglige kontakt til Læreruddannelsen.

Praktikkoordinatoren sikrer, at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende er i praktik i.

Samarbejde med de studerende

Samarbejdet med de studerende er vigtigt for at det bliver en god og lærerig praktik. Vi har derfor med baggrund i mange års erfaring følgende ”krav” til samarbejdet:

 Før praktikken

Inden opstart på et praktikforløb mødes de studerende med skolelederen, skolens praktikkoordinator samt relevante praktiklærere. På mødet introduceres de studerende til relevante og gældende retningslinjer på Aabybro Skole. De studerende præsenteres ligeledes for deres praktikskema og mulige opgaver, de kan deltage i. Endelige laves der aftale med de studerende om gensidige krav og forventninger til praktikforløbet.

 Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet.

Praktiklæreren og den/de studerende laver forud for praktikken klare aftaler om praktiksamarbejdet. Praktiksamarbejdet tæller fx skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse samt de studerendes brug af praktikportfolio, logbog og dagbog. Derudover drøftes indsamling af datamateriale undervejs samt praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.

Før praktikken påbegyndes afleveres skriftlige undervisningsplaner og lektionsplaner for den første uge af praktikken. Herefter forventes det ligeledes, at disse er skriftliggjort og delt med relevante praktiklærere.

Endelig forventes det, at de lærerstuderende inden praktikkens begyndelse, har orienteret sig i de relevante materialer omkring praktikordningen på læreruddannelsen.

Under praktikken

Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau. På Aabybro Skole gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde gennem noter, video, billeder etc. Hvis der kræves særlig tilladelse hertil, hjælper praktiklæreren med at få dette på plads.

Det er skolens ansvar at få fortalt de studerende om ”hele læreropgaven”, som er andet og mere end undervisning samt invitere de studerende med i dette. Det kan fx være skole/hjemsamtaler (læringssamtaler), forældremøder, klassearrangementer etc., som kan have relevans for de(n) lærerstuderendes praktikforløb. Det forventes modsvarende at de studerende deltager aktivt i de forskellige dele af skolens aktiviteter.

På Aabybro Skole er praktiklæreren de studerendes centrale samarbejdspartner, men derudover kan de(n) studerende også forvente, at særligt praktikkoordinatoren på skolen, skolens leder og det øvrige lærerteam omkring relevante klasser, kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen i praktikforløbet.

De lærerstuderende forventes at møde op på skolen hver dag, med mindre andet er aftalt eller der er lovligt forfald. De lærerstuderende underlægges de samme krav til mødeforpligt og evt. forfald (sygdom og andet lovligt fravær), som skolens medarbejdere. De lærerstuderende vil blive præsenteret for skolens retningslinjer ved sygdom og andet lovligt fravær på det første møde med skolen.

 Afslutning på praktikken

Efter hvert afsluttes praktikforløb indkalder praktikkoordinatoren i samarbejde med praktiklæreren de studerende samt læreruddannelsens underviser til en fælles mundtlig evaluering. Derudover får den lærerstuderende skolens evalueringsskema. Resultatet af disse evalueringer formidles til læreruddannelsens underviser og om nødvendigt til læreruddannelsens praktikansvarlige.

Aabybro Skole forestår praktikeksamen på niveau 1 i samarbejde med Læreruddannelsen. Ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af denne eksamen ligger hos praktiklæreren på Aabybro Skole.

Praktik og vejledning

Aabybro Skole sikrer som praktikskole gennem udformning af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning før og under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer på læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for kompetenceområderne i praktikken være i fokus her.